Obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla akce Tenerecemp.eu

Čl. I Definování účastníků právního vztahu

Provozovatelem je:

OFFROADguide group s.r.o.
IČ: 09050281
se sídlem: Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha
spisová značka: 329847 C, Městský soud v Praze
kontaktní údaje: Michal Pertlíček
e-mail: michal@offroad-guide.com, michal@tenerecamp.eu
telefon: +420 737 384 721


1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na těchto stánkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude Provozovatelem potvrzena.

2. Pravidla uvedené v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných provozovatelem, není-li uvedeno jinak.

Čl. II Účastnický poplatek

1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet v CZK: 292837397/0300, nebo v EUR: 292837426/0300 ČSOB, a to v plné, dodavatelem předepsané výši, vč. DPH.

2. Objednatel je povinen uhradit nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy. Cenu může objednatel uhradit i v jiný termín po dohodě s dodavatelem.

3. Účastník po připsání platby na účet provozovatele obdrží příjmový pokladní doklad.

Čl. III Storno platby

1. Odstoupí-li objednatel od smlouvy:
– ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění, je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí
– ve lhůtě kratší než 15 dní před termínem plnění, je objednatel povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaných kurzů a akcí.

2. Odstoupí-li dodavatel od smlouvy:
– je povinen v nejkratší možné době připravit nový termín.
– v případě nemožnosti konání akce vrací 100% ceny objednateli, do 14 dnů.

 3. Pokud dodavatel rozhodne, na základě nepříznivé předpovědi počasí o zrušení akce, je povinen dodavatel vrátit 80% částky objednateli.


Čl. IV Odpovědnost provozovatele a účastníků

1. Účastník se zavazuje respektovat pokyny organizátorů akce a jimi pověřených osob. Dále je objednatel povinen být vybaven nepoškozenou, schválenou motocyklovou helmou, pevnou nadkotníkovou obuví, kvalitním koženým, či textilním oblečením s certifikovanými chrániči, páteřovým chráničem. Bez této výbavy nebude umožněna objednateli účast v kurzu, či na akci.

2. Každý účastník je povinen dodržovat pokyny dodavatele a osob jím pověřenými, řídit se jimi bez zbytečného prodlení. Pokud účastník těchto pokynů nebude dbát, dodavatel má právo na ukončení akce, či vykázání objednatele z akce, či kurzu. V tomto případě vzniká dodavateli nárok na úhradu plné ceny.

Čl. V. Předpoklady bezpečné účasti

1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.

2. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel pořadateli žádné rozhodné skutečnosti, které by mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.

3. Netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.

4. Účastník výslovně prohlašuje, že Provozovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.

Čl. VI. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem: OFFROADguide group s.r.o., se sídlem Zenklova24/54, Libeň, 180 00 Praha pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a také pro fotografie, audio a audiovizuální nahrávky pořízené během akce pořádané Provozovatelem, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále také souhlasím s použitím fotografií, audio a audiovizuálních nahrávek mé osoby pořízených během akce Provozovatele pro použití na webovém portálu www.tenerecamp.eu a na sociálních sítích provozovatele a pro propagaci budoucích akcí Provozovatele.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje ztohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Čl. VII. Bezpečnostní pravidla akce

Účastník je povinen dodržovat tyto zásady jízdy:

1. Účastník se zúčastňuje jízdy na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.

2. Pokud jízda probíhá mimo veřejnou komunikaci, nevztahuje se na ni zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.

3. Pokud se účastník účastní na vlastním motocyklu, nesmí z něj unikat žádné kapaliny a musí mít řádně nahuštěné pneumatiky. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo nebo účastníka k jízdě po trati anebo účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit. Řízení motocyklu pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek je přísně zakázáno. Každý účastník akce je povinen podrobit se na vyzvání pořadatele orientační dechové zkoušce. Pokud bude dechovou zkouškou zjištěno, že účastník akce je pod vlivem alkoholu, bude účastník akce z akce okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení startovného.

4. Účastník smí na trať vjíždět a z ní vyjíždět jen na místech k tomu určených, případně se řídit pokyny dodavatele, jedná-li se o jiný než uzavřený polygon. Je povinen dbát pokynů pracovníků zajišťujících provoz na trati a jet pouze ve směru určeném dodavatelem. Při poruše nebo havárii musí účastník odstavit vozidlo a vyčkat pokynů dodavatele. Pokud se jedná o organizovaný výlet ve skupině, je povinen objednatel dbát pokynů dodavatele.

5. Účastník je povinen přizpůsobit rychlost jízdy na trati svým schopnostem, stavu vozidla, stavu trati, polygonu a aktuálním klimatickým podmínkám. Pro jízdu na trati dále přiměřeně platí následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích v platném znění (pravidla silničního provozu): § 5 odst. 1 písm. a), b), § 5 odst. 2 písm. a) až e), § 6 odst. 1 písm. a), 2, 3 (základní povinnosti řidiče), § 9 odst. 5 (zákaz bočního sezení na motocyklu), § 11 odst. 2, § 12 odst. 3, 5 a 7 (způsob jízdy), § 16 (objíždění), § 17 odst. 2, 3 (předjíždění), § 19 odst. 1 (vzdálenost mezi vozidly), § 23 odst. 1, 3 (vjíždění na dráhu), § 26 odst. 1, 2, § 27 odst. 1 písm. a), b), e), n) a r) (zákaz zastavení a stání), § 30 (znamení o změně směru jízdy), § 36 odst. 2 (opuštění dráhy při závadě), § 45 odst. 1 (překážka provozu), § 47 odst. 1,2,3 a 4 (dopravní nehody).

7. Vždy dodržovat pokyny osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu pobytu na trati, nebo po celou dobu konání organizovaného výletu.

8. Každý účastník akce se akce účastní na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za škody způsobené motocykly ve svém užívání nebo vlastnictví. Účastník se vzdává nároku na náhradu škod vzniklých v průběhu akce, a to ze strany pořadatele, personálu trati, lékařského personálu, sponzorů, poskytovatelů služeb a jiných osob, které se podílí na organizaci akcí, kromě škod vzniklých na životě a zdraví, které by byly zapříčiněny porušením zákonných povinností výše zmíněnými osobami nebo jejich zaměstnanci. Toto vyloučení odpovědnosti vstupuje v platnost okamžikem vyjádření souhlasu s pravidly účasti při elektronickém odeslání přihlášky na akci nebo při přihlášení přímo na místě.

9. Každý účastník se musí na akci řádně přihlásit prostřednictvím přihlášky. Pořadatel přihlášku účastníka na akci potvrdí, pokud účastník uhradí včas do sedmi (7) dnů od odeslání přihlášky a řádně startovné a pokud jsou na akci, na kterou se účastník přihlásil, volná místa.

11. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za krádež motocyklu, poškození motocyklu nebo jeho příslušenství a dílů, krádeže nebo poškození majetku jezdců a týmů vzniklého v průběhu akce. Pořadatel neručí za věci a majetek, který si účastník akce přiveze s sebou do místa konání akce. V případě, že nastane, nezávisle na vůli pořadatele, okolnost bránící pořadateli v pořádání akce, je pořadatel oprávněn akci odvolat či přerušit a nelze vyžadovat vrácení startovného.

12. Tato pravidla účasti na akci a všeobecné podmínky účasti vstupují v platnost 1.3. 2020. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo doplnit, ale musí o tom všechny účastníky akcí informovat. V případě, že účastník nesouhlasí se změnami v pravidlech, které pořadatel provedl až poté, co se účastník na akci přihlásil, má účastník akce právo zrušit svoji přihlášku na akci a požadovat vrácení již uhrazeného startovného. Pořadatel akce je povinen v takovém případě startovné bez zbytečného prodlení vrátit.